When Saigon fell in 1975, and Vietnamese refugees took shelter in the United States, I’m proud to say that our community in San Jose became a home for one of the largest Vietnamese populations in the world. San Jose has grown and changed tremendously in the decades since, but I believe our commitment to the Vietnamese community is something our city should be proud of, and one that I pledge to continue as our next City Councilwoman.

Khi Saigon thất-thủ vào năm 1975, và người Việt ty-nạn đã chọn đất nước Hoa-Kỳ để định-cư, tôi hãnh-diện mà thưa rằng cộng-đồng của chúng-ta ở San José đã trở-thành căn nhà cho một trong những dân-số người Việt Nam lớn nhất trên thế giới. Thành-phố San José đã phát-triển và thay-đổi rất nhiều trong những thập niên sau đó, tuy-nhiên, tôi nghĩ rằng sự cam-kết của chúng-ta đối với cộng-đồng Việt-Nam là một điều mà thành-phố của chúng-ta nên hãnh-diện, và tôi cam-kết tiếp-tục khi là nữ Nghị-viên.

SỰ CAM-KẾT CỦA MAYA VỚI CỘNG-ĐỒNG CHÚNG-TA

  1. Support the Vietnamese-American Service Center, including a monument of American and Vietnamese soldiers and a flagpole. Ủng-hộ Trung-Tâm Dịch-Vụ Người Mỹ Gốc Việt (VASC), bao-gồm đài tưởng-niệm các cựu chiến-sĩ quân-lực Hoa-Kỳ và Việt-Nam Cộng-Hoà và cột cờ.
  2. I will submit a resolution to support the yellow flag of the Republic of South Vietnam.
    Tôi sẽ đệ-trình một nghị-quyết để ủng-hộ lá cờ vàng Việt-Nam Cộng-Hòa như Thành-phố Westminster.
  3. Work to increase public safety to keep our community safe. Làm việc để tăng-cường sự an-ninh công-cộng nhằm giữ sự an-toàn cho cộng-đồng của chúng-ta.
  4. Help create jobs and vocational programs for new immigrants and the homeless in our community. Giúp tạo thêm việc làm và những chương-trình huấn-nghệ dành cho những người mới định-cư và những người vô gia-cư trong cộng-đồng chúng-ta.
  5. Support San Jose’s rent control policy to prevent more families falling into homelessness. Hỗ-trợ chính-sách hạn-chế tăng tiền thuê nhà nhằm ngăn-chặn tình-trạng thêm nhiều gia-đình trở-thành vô gia-cư.
  6. Ensure low-income elderly and families in our community have the services they need. Bảo-đảm các quý-vị cao-niên và các gia-đình có thu-nhập thấp trong cộng-đồng của chúng-ta có những dịch-vụ cấn-thiết theo nhu-cầu của họ.
  7. I will do everything in my power to make sure there are not disadvantages to the South Vietnamese fight against the communist government. I supưport the yellow flag of the Republic of South Vietnam. Tôi sẽ làm tất-cả mọi thứ trong quyền-hạn của mình để đảm-bảo không có những bất-lợi cho người Việt-Nam tự-do chống lại chính-quyền cộng-sản. Tôi ủng-hộ lá cờ vàng của Việt-Nam Cộng-Hòa.